ทดสอบส่ง form

ลงทะเบียนร่วมลงทุนกับอารียา เมตายา

เป็นจำนวน หุ้น

(สำหรับใช้เป็นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ถือหุ้น)