สร้างเทคโนโลยี

Platform Technology

1. Wholay (Share Skill and Volunteer Platform)

เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยบริหารจัดการงานอาสา สำหรับบุคคลทั่วไปหรือองค์กรสาธารณะกุศล, เป็นแพล็ตที่ใช้สำหรับ
ประกาศหาอาสาสมัครและสื่อสารกันระหว่างการทำงานอาสา, สามารถให้คะแนน(หัวใจ) และนำไปเป็น Credit ในอนาคตได้, อาสาสมัครจะมีประวัติการทำงานเก็บเป็นฐานข้อมูลกลาง
หน่วยงานที่มีความประสงค์สามารถเข้าถึงได้

 • เป็นแพล็ตฟอร์มที่ส่งเสริมให้คนทำงานจิตอาสาและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
 • เป็นแพล็ตฟอร์มที่ส่งเสริมให้คนเชื่อมโยงและเกิดการแลกเปลี่ยนทักษะกัน
 • เป็นแพล็ตฟอร์มที่สนับสนุนให้คนทำความดีโดยมีการบันทึกสกอร์ความดีเก็บเป็นเครดิต
 • เป็นแพล็ตฟอร์มที่มีการจัดเก็บข้อมูลในด้านความดีของผู้ใช้งานเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาประเมินเป็นเป็นผลตอบแทน และประมวลผลเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพบุคคลด้วยระบบฐานข้อมูล ASiC (Areeya Metaya Social Integrity Credit)
2. แอพพลิเคชั่น Nook 

 • เป็นแพล็ตฟอร์มที่ส่งเสริมให้เกิดแลกเปลี่ยนและแบ่งปันของเหลือใช้
 • เป็นแพล็ตฟอร์มที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อของใช้
 • เป็นแพล็ตฟอร์มที่ช่วยลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • เป็นแพล็ตฟอร์มที่สนับสนุนให้คนทำความดีและได้รับการยอมรับในสังคม
 • เป็นแพล็ตฟอร์มที่มีการจัดเก็บข้อมูลในด้านความดีของผู้ใช้งานเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาประเมินเป็นเป็นผลตอบแทน และประมวลผลเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพบุคคลด้วยระบบฐานข้อมูล ASiC (Areeya Metaya Social Integrity Credit)
3. แอพพลิเคชั่น coShare

 • เป็นแพล็ตฟอร์ม Online Market Place ที่เป็นแหล่งรวมสินค้าที่ปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
 • เป็นแพล็ตฟอร์มการซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ส่งเสริมการออม โดยทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายระบบจะคืนกำไรเพื่อเก็บสะสมเป็นสวัสดิการของสมาชิก
 • เป็นแพล็ตฟอร์มที่มีการจัดเก็บข้อมูลในด้านความดีของผู้ใช้งานเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาประเมินเป็นเป็นผลตอบแทน และประมวลผลเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพบุคคลด้วยระบบฐานข้อมูล ASiC (Areeya Metaya Social Integrity Credit)