สร้างเทคโนโลยี

Platform Technology

หลากหลาย Application ที่เข้าถึงทุกย่างก้าวของชีวิต
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านระบบการทำความดี
ช่วยเหลือ และแบ่งปัน

1. Wholay
(Share Skill andVolunteer Platform)

เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยบริหารจัดการงานอาสา สำหรับบุคคลทั่วไปหรือองค์กรสาธารณะกุศล, เป็นแพล็ตที่ใช้สำหรับประกาศหาอาสาสมัครและสื่อสารกันระหว่างการทำงานอาสา, สามารถให้คะแนน(หัวใจ) และนำไปเป็น Credit ในอนาคตได้, อาสาสมัครจะมีประวัติการทำงานเก็บเป็นฐานข้อมูลกลางหน่วยงานที่มีความประสงค์สามารถเข้าถึงได้

 • เป็นแพล็ตฟอร์มที่ส่งเสริมให้คนทำงานจิตอาสาและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
 • เป็นแพล็ตฟอร์มที่ส่งเสริมให้คนเชื่อมโยงและเกิดการแลกเปลี่ยนทักษะกัน
 • เป็นแพล็ตฟอร์มที่สนับสนุนให้คนทำความดีโดยมีการบันทึกสกอร์ความดีเก็บเป็นเครดิต
 • เป็นแพล็ตฟอร์มที่มีการจัดเก็บข้อมูลในด้านความดีของผู้ใช้งานเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาประเมินเป็นเป็นผลตอบแทน และประมวลผลเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพบุคคลด้วยระบบฐานข้อมูล ASiC (Areeya Metaya Social Integrity Credit)

 2. แอพพลิเคชั่น Nook

 • เป็นแพล็ตฟอร์มที่ส่งเสริมให้เกิดแลกเปลี่ยนและแบ่งปันของเหลือใช้
 • เป็นแพล็ตฟอร์มที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อของใช้
 • เป็นแพล็ตฟอร์มที่ช่วยลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • เป็นแพล็ตฟอร์มที่สนับสนุนให้คนทำความดีและได้รับการยอมรับในสังคม
 • เป็นแพล็ตฟอร์มที่มีการจัดเก็บข้อมูลในด้านความดีของผู้ใช้งานเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาประเมินเป็นเป็นผลตอบแทน และประมวลผลเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพบุคคลด้วยระบบฐานข้อมูล ASiC (Areeya Metaya Social Integrity Credit)

3. แอพพลิเคชั่น coShare

 • เป็นแพล็ตฟอร์ม Online Market Place ที่เป็นแหล่งรวมสินค้าที่ปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
 • เป็นแพล็ตฟอร์มการซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ส่งเสริมการออม โดยทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายระบบจะคืนกำไรเพื่อเก็บสะสมเป็นสวัสดิการของสมาชิก
 • เป็นแพล็ตฟอร์มที่มีการจัดเก็บข้อมูลในด้านความดีของผู้ใช้งานเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาประเมินเป็นเป็นผลตอบแทน และประมวลผลเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพบุคคลด้วยระบบฐานข้อมูล ASiC (Areeya Metaya Social Integrity Credit) 

4. แอพพลิเคชั่น Pinto

 • เป็นแพล็ตฟอร์มที่ส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายอาหาร ระหว่างคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง
 • เป็นแพล็ตฟอร์มขายอาหารจากครัวที่ทำกินเองในบ้าน (Home Made)ได้ทุกวัน
 • เป็นแพล็ตฟอร์มค้นหาผู้ให้บริการอาหารทั้งจากบ้านและร้านอาหารในพื้นที่ใกล้ตัว
 • เป็นแพล็ตฟอร์มที่ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถเกิดการแลกเปลี่ยนเกื้อกูลกัน
 • เป็นแพล็ตฟอร์มที่ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เสริม
 • เป็นแพล็ตฟอร์มที่มีการจัดเก็บข้อมูลในด้านความดีของผู้ใช้งานเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาประเมินเป็นเป็นผลตอบแทน และประมวลผลเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพบุคคลด้วยระบบฐานข้อมูล ASiC (Areeya Metaya Social Integrity Credit) 

5. โครงการ Refill Centre

 • เป็นโครงการสร้างเครือข่ายจุดผู้ให้บริการเติมสินค้าอุปโภคบริโภคโดยไม่ใช้บรรจุภัณท์ (Refil) โดยจะเริ่มจากหมู่บ้านจัดสรรค์ทั่วประเทศหมู่บ้านละหนึ่งแห่ง
 • เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ใช้บ้านหรือร้านค้าชุมชนเป็นจุดขายปลีกสินค้า Refill Centre เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้แข็งแรง
 • เป็นแพล็ตฟอร์มที่มีการจัดเก็บข้อมูลในด้านความดีของผู้ใช้งานเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาประเมินเป็นเป็นผลตอบแทน และประมวลผลเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพบุคคลด้วยระบบฐานข้อมูล ASiC (Areeya Metaya Social Integrity Credit) 

6. โครงการ GreenBox

 • เป็นโครงการให้เช่ากล่องพลาสติกสำหรับการขนส่งพัสดุทดแทนการใช้กล่องกระดาษ
 • เป็นโครงการที่ช่วยให้ลูกค้าประหยัดต้นทุนการขนส่ง ด้วยการเช่าใช้กล่องพัสดุแทนการซื้อ
 • กล่องมีลักษณะแข็งแรงนำ้หนักเบา ใช้งานได้หลายครั้ง ใช้ง่ายจัดเก็บง่ายไม่เปลืองพื้นที่
 • เป็นธุรกิจที่ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ, ลดปริมาณขยะและลดการใช้พลังงานในการนำขยะกลับมาใช้ใหม่
 • มีเทคโนโลยีการจัดการเช่าใช้งานกล่อง,ตรวจสอบสถานะ,และการส่งคืน
 • เป็นแพล็ตฟอร์มที่มีการจัดเก็บข้อมูลในด้านความดีของผู้ใช้งานเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาประเมินเป็นเป็นผลตอบแทน และประมวลผลเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพบุคคลด้วยระบบฐานข้อมูล ASiC (Areeya Metaya Social Integrity Credit) 

7. แอพพลิเคชั่น ID Smart Contract

 • เป็นแอพพลิเคชั่นนามบัตรDigital สามารถแลกกันด้วยการแสกน QR Code และจัดเก็บเข้าContactในDeviceนั้นๆได้ทันที
 • เป็นนามบัตร Digital ที่สามารถแก้ไขข้อมูลเจ้าของได้ โดยแจ้งอัพเดทจากต้นทาง
 • นามบัตร Digital ที่สามารถออกแบบได้ตามความต้องการโดยมีเทมเพล็ตให้เลือกมากมาย
 • ระบบสามารถปรับใช้เพื่อการยืนยันตัวตนสำหรับการเข้างานอีเว้นท์หรือเข้าสถานที่ต่าง ๆ
 • สามารถทำการตลาดต่อเนื่องหลังจากแลกนามบัตรแล้ว
 • เป็นแพล็ตฟอร์มที่มีการจัดเก็บข้อมูลในด้านความดีของผู้ใช้งานเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาประเมินเป็นเป็นผลตอบแทน และประมวลผลเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพบุคคลด้วยระบบฐานข้อมูล ASiC (Areeya Metaya Social Integrity Credit) 

8. ระบบการเงิน Share Value Fund

 • เป็นระบบการบริหารการเงินที่สนับสนุนให้เกิดมาตราฐานระบบสินเชื่อในรูปแบบใหม่ที่ยึดถือเรื่องความดีของคนมากกว่าหลักทรัพย์ โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลในระบบASiC (Areeya Metaya Social Integrity Credit)
 • เป็นแพล็ตฟอร์มที่มีการจัดเก็บข้อมูลในด้านความดีของผู้ใช้งานเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาประเมินเป็นเป็นผลตอบแทน และประมวลผลเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพบุคคลด้วยระบบฐานข้อมูล ASiC (Areeya Metaya Social Integrity Credit)

9. ระบบฐานข้อมูล ASiC

 • ASiC คือระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประมวลผลที่จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพตัวบุคคลที่ใช้แพล็ตฟอร์ม (Areeya Metaya Social Integrity Credit)
 • ระบบ ASiC นี้จะถูกใช้กับทุกๆแพล็ตฟอร์มเทคโนโลยีของ อารียา เมตายา
 • ทุกๆการประมวลผลของ ASiC จะใช้นโยบายเรื่องการแบ่งปัน(Share) การดูแลเอาใจใส่(Care)และโปร่งใส(Fair) มาเป็นบรรทัดฐานเพื่อส่งเสริมให้สังคมเกิดความบริบูรณ์อย่างยั่งยืน

อารียา เมตายา

“เทคโนโลยีของเราจะสร้างอารยธรรมโลกใหม่
ให้บริบูรณ์ด้วยความรักความเมตตา”

ที่อยู่ติดต่อ

______________________

 99 Bangkok
 โทร : 081-8689489
 Line : @areeyametaya
 จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.

Navigation

______________________
หน้าแรก
พันธกิจ
Donation
Report Chart
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา