โครงการเพื่อการศึกษา
หลักสูตรอนันดารายา
เพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตในยุคโลกศิวิไลซ์
อนันดารายาพัฒนามนุษย์
มนุษย์พัฒนาชุมชน
ชุมชนพัฒนาประเทศ
ประเทศพัฒนาโลก
โลกพัฒนาจักรวาล...
 

เกี่ยวกับโรงเรียน

 
โรงเรียนอนันดารายา

โครงการเพื่อการศึกษาหลักสูตรอนันดารายา
เป็นส่วนหนึ่งในโครงการเพียวแลนด์
ของบริษัท อารียา เมตายา จำกัด (กิจการเพื่อสังคม)


อนันดารายา
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้วิถีชีวิตมนุษย์ในยุคโลกศิวิไลซ์

หลักสูตรอนันดารายาจัดการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Learning) บูรณาการการเรียนรู้สู่ชีวิตของมนุษย์ในยุคโลกศิวิไลซ์ โลกในอุดมคติ ใช้แนวทางการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ การสร้างสรรค์ผลงาน และการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงในสังคม มีความรู้ความเข้าใจตนเอง ผู้อื่น สังคมและโลก เปิดขยายศักยภาพและส่งเสริมอัจริยภาพแห่งมนุษย์ยุคใหม่ที่สมบูรณ์

โรงเรียนอนันดารายา…คือบ้านแห่งการเรียนรู้ที่มีความอิสรเสรี ที่ครู นักเรียน พ่อแม่ จะได้เรียนรู้ร่วมกันและเติบโตไปในแนวทางเดียวกัน ภายในห้องเรียนที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตเรียบง่าย พึ่งพาตนเองและเอื้อเฟื้อเกื้อกูล มีความรักความเมตตาเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน เพื่อการพัฒนาตนสู่ความเป็นมนุษย์ยุคโลกศิวิไลซ์ที่สมบูรณ์ และสามารถเติบโตไปเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ในอนาคต…

 

แรงบันดาลใจและที่มาของโรงเรียนอนันดารายา


เมื่อสังคมโลกภายนอกได้จัดตั้งสังคมย่อยขึ้นมาที่เรียกว่า “โรงเรียน”
โรงเรียนจึงเป็นระบบกึ่งบังคับให้มนุษย์ทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมและเรียนรู้ในสังคมย่อยนี้อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก ทำให้สังคมย่อยนี้มีบทบาทและส่งผลกระทบต่อจิตสำนึกมนุษย์เป็นอย่างมาก

เพราะมนุษย์จะส่งผลต่อชุมชน
แล้วชุมชนก็จะส่งผลต่อระดับสังคม
แล้วสังคมก็จะส่งผลต่อระดับประเทศ
แล้วประเทศก็จะส่งผลต่อระดับโลก

ในช่วงภาคต้นของชีวิตทุกคนจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในสังคมย่อยนี้ อีกส่วนน้อยอยู่กับครอบครัว อีกส่วนน้อยลงไปอีกอยู่กับสังคมส่วนตัว เช่น เพื่อนฝูง กิจกรรมภายนอก และอีกน้อยลงไปอีก น้อยที่สุดคือ อยู่กับตัวเอง

ระบบโรงเรียนที่มีในปัจจุบันส่วนใหญ่จะถูกก่อตั้งขึ้นมาจากจิตสำนึกที่ยังไม่ได้พัฒนาของคนจากรัฐบาลและนักธุรกิจ…

 
โรงเรียนอนันดารายา
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 • พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ เพื่อการดำรงชีวิตในยุคโลกศิวิไลซ์ (โลกในอุดมคติ)
 • เพื่อช่วยยกระดับจิตสำนึกให้นักเรียนมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งภายในและภายนอก
 • พัฒนาศักยภาพ และช่วยต่อยอดความสามารถของมนุษย์ตั้งแต่วัยเยาว์
 • เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเพียวแลนด์
 • เป็นชุมชนที่ลดการสร้างมลภาวะ
 • เปลี่ยนแปลงและสร้างโมเดลระบบการศึกษาใหม่
 
โรงเรียนอนันดารายา

 

พันธกิจ (Mission)

นักเรียนรู้เชิงรุก
Active Learner

 • วางแผนการเรียนด้วยตัวเอง
 • สร้างสรรค์ผลงานจากความคิดตัวเอง
 • เสนอแนะ ค้นคว้า สรุป และลงมือทำ

วินัยจากภายใน
Self-discipline

 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • มีความอดทน พยายาม หนักแน่น
 • ตรงต่อเวลา เคารพผู้อื่น

คุณภาพจากภายใน
Inner Quality

 • มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา
 • มีความรัก ความเมตตา
 • มีมารยาท คุณธรรม อ่อนน้อม

รับผิดชอบต่อสังคม
Social Responsibility

 • มีสำนึกรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
 • มีจิตใจโอบอ้อม เสียสละเป็น
 • ยอมเสียเปรียบได้
 • เห็นคุณค่าของส่วนรวมเป็นหลัก
 

แนวคิดโรงเรียน

โรงเรียนอนันดารายา
 • กลับสู่ความเป็นธรรมชาติ
 • ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและอื่น ๆ
 • พึ่งพาตนเอง รู้ทุกข์ สุข ความพอเพียง
 • ความเท่าเทียมกัน ให้เกียรติ
 • ความรักความเมตตา
 • เน้นการเล่น กิจกรรม
 • ไม่ตัดสินด้วยเกรด คะแนน และการสอบ
 • ความเป็นอิสระที่แท้จริง เชื่อใจกัน
 • โรงเรียนคือบ้าน
 

นักเรียนได้กลับสู่ความเป็นธรรมชาติ
ได้ใกล้ชิด ได้เข้าใจ ได้รู้จักคุณค่า
และรู้ความสาคัญของธรรมชาติ
การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์
เดินป่า ตั้งแคมป์ เที่ยวแหล่งน้าธรรมชาติ
เรียนรู้ประโยชน์และคุณค่าของธรรมชาติ”

การกลับสู่ความเป็นธรรมชาติของสถานที่และอาคารเรียน
สร้างจากวัสดุจากธรรมชาติ ปราศจากสี ใช้วัสดุสังเคราะห์ให้น้อยที่สุด
ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้ แหล่งน้ำ จัดวางตามพลังงานดิน น้ำ ลม ไฟ
รูปทรงสร้างตามพลังงานของการใช้งานและความเหมาะสม มีต้นไม้ ป่าและแหล่งน้ำไว้เพื่อการศึกษา และพักผ่อน

 

หลักสูตรอนันดารายา

1. หลักสูตรเคลื่อนที่ (ระยะยาว)

คือ การนำหลักสูตรไปวางไว้ให้โรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ จะสอดแทรกเข้าไปในตารางเรียน ตามความเหมาะสมของโรงเรียนนั้น ๆ ในระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมหาวิทยาลัย

2. หลักสูตรเคลื่อนที่ และศูนย์การเรียนรู้ (ระยะสั้น)

คือ การจัดคอร์สการเรียนรู้ระยะสั้นตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป เป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบการพึ่งพาตนเอง และการเข้าใจตนเอง สำหรับประชาชนทั่วไปและนักเรียนนักศึกษา

3. หลักสูตร Home School

คือ การทำหลักสูตรออนไลน์แบบสำเร็จรูป ให้ผู้ปกครองนำไปสอนแบบโฮมสคูลได้

4. หลักสูตรเต็มรูปแบบ

คือ การจัดตั้งก่อสร้างโรงเรียนอนันดารายาขึ้นมาบนพื้นที่ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ เป็นการเรียนการสอนที่เต็มรูปแบบของหลักสูตรอนันดารายา

 
 

คลิกปุ่มติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณมิว
(ผู้ประสานงาน)

 

คุณแพร
(ผู้ดูแลโรงเรียนอนันดารายา)

 

คุณดอย
(ผู้ก่อตั้งโครงการเพียวแลนด์)