CoShare แพล็ตฟอร์ม Online Market Place

CoShare เป็นแพล็ตฟอร์ม Online Market Place เพื่อรองรับผู้บริโภคแบบค้าปลีกที่เป็นแหล่งรวมสินค้าปลอดภัยทุกประเภทสินค้า ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เป็นระบบที่จะทําหน้าที่ขาย และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค ช่วยทําให้ผู้ผลิต ได้รับทั้งความสะดวกและการบริหารจัดการสต๊อคสินค้า (B to B) อีกทั้งการซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ส่งเสริมให้เกิดการออมโดยทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายระบบจะคืนกําไรเพื่อเก็บสะสมเป็นสวัสดิการของสมาชิกช่วยสนับสนุนให้คนทําความดีด้วยการซื้อสินค้าที่ดี ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือสังคม สร้างงานให้กับชุมชน

.

โดยจะมีคะแนนความดีเป็นแรงจูงใจให้กับผู้ที่ซื้อสินค้าผ่านระบบ CoShare และมีการจัดเก็บข้อมูลจริยธรรมของผู้ใช้งานทุกคนผ่านการมีส่วนร่วมในแพล็ตฟอร์มเพื่อใช้ข้อมูลนี้เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพของแต่ละบุคคลด้วยระบบฐานข้อมูล AMiSC (Areeya MetayaIntegrity Social Credit)

.

สรุปโครงการสร้างแพล็ตฟอร์ม CoShare

CoShare เป็นแพล็ตฟอร์ม Online Market Place เพื่อรองรับผู้บริโภคแบบค้าปลีก ที่เป็นแหล่งรวม สินค้าปลอดภัยทุกประเภท สินค้าใส่ใจสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

CoShare เป็นระบบที่จะทำหน้าที่ขายและเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค เป็นระบบที่จะช่วยทำให้ ผู้ผลิตได้รับทั้งความสะดวกและการบริหารจัดการสต๊อคสินค้า (B to B)

CoShare เป็นแพล็ตฟอร์มการซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ส่งเสริมให้เกิดการออม โดยทุกครั้งที่มีการใช้ จ่ายระบบจะคืนกำไรเพื่อเก็บสะสมเป็นสวัสดิการของสมาชิก

CoShare เป็นแพล็ตฟอร์มที่สนับสนุนให้คนทำความดีด้วยการซื้อสินค้าที่ดีห่วงใยสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือ สังคม สร้างงานให้กับชุมชน โดยจะมีคะแนนความดีเป็นแรงจูงใจให้กับผู้ที่ซื้อสินค้าผ่านระบบ CoShare

CoShare เป็นแพล็ตฟอร์มที่จะมีการจัดเก็บข้อมูลจริยธรรมของผู้ใช้งานทุกคน ผ่านการมีส่วนร่วมในแพ ล็ตฟอร์ม เพื่อใช้ข้อมูลนี้เป็นดัชนีชี้วัด คุณภาพของแต่ละบุคคลด้วยระบบฐานข้อมูล AMiSC (Areeya Metaya Integrity Social Credit)

.