สนับสนุนโครงการฯ

การสนับสนุนโครงการของบริษัท อารียา เมตายา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด สามารถทำได้สองรูปแบบ คือ

1. สนับสนุนด้านทักษะความรู้ความสามารถ
เนื่องจากเรามีพันธกิจที่จะต้องทำค่อนข้างมากและเป็นองค์กรแบบไม่แสวงผลกำไร (Non Profit Organitsation) เราจึงมีความจำเป็นจะต้องขอการสนับสนุนทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านทักษะความรู้ความสามารถจากผู้ที่เล็งเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรากำลังทำ และเข้าใจในเป้าหมายเดียวกันนั่นคือความต้องการเห็นโลกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือเป็นโลก “ยุคศิวิไลซ์” หากท่านประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมกรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อการสนับสนุนโครงการต่อไป  


 
2. การสนับสนุนด้านทุนทรัพย์
การสนับสนุนด้านทุนทรัพย์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

2.1) การร่วมลงทุน ซึ่งพันธกิจหลักของบริษัทคือการพัฒนาระบบซอฟแวร์เพื่อส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นสังคมที่อุดมไปด้วยความรักความเมตตา โดยใช้แนวคิดเรื่องของคะแนนความดี (Social Score) มาเป็นหลักในการขับเคลื่อน (การร่วมลงทุนจะเริ่มต้นที่ท่านละ 1,000 หุ้นหรือ 10,000 บาท หรือจะมากกว่านั้น)

*หมายเหตุ : ในกรณีนี้ไม่สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อยภาษีได้2.2) การบริจาคเข้าโครงการย่อยต่าง ๆ ของบริษัท โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน
1. บริจาคบัญชีส่วนกลาง เพื่อการพัฒนาซอฟแวร์ เพื่อสรรค์สร้างอารยธรรมแห่งความรักความเมตตา
2. บริจาคเพื่อการศึกษา (โครงการโรงเรียนอนันดารายา)

*หมายเหตุ : สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้


 

ร่วมสนับสนุนโครงการได้ที่

อารียา เมตายา
1. บัญชีกลาง
เพื่อพัฒนาระบบซอฟแวร์
สำหรับการสรรค์สร้างอารยธรรม
แห่งความรักความเมตตา

ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 052-3-67002-6
ชื่อบัญชี บจก.อารียา เมตายา (วิสาหกิจเพื่อสังคม)


2. เพื่อการศึกษา
(โรงเรียนอนันดารายา)

ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 090-2-64036-3
ชื่อบัญชี บจก.อารียา เมตายา (วิสาหกิจเพื่อสังคม)