สนับสนุนโครงการของอารียา เมตายา

การสนับสนุนโครงการของบริษัท อารียา เมตายา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยนักลงทุนเพื่อสังคมและประชาชนทุกคนที่สนใจ สามารถทำได้สองรูปแบบ คือ

1. สนับสนุนด้านทักษะความรู้ความสามารถ
เนื่องจากเรามีพันธกิจที่จะต้องทำค่อนข้างมากและเป็นองค์กรแบบไม่แสวงผลกำไร (Non Profit Organitsation) เราจึงมีความจำเป็นจะต้องขอการสนับสนุนทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านทักษะความรู้ความสามารถจากผู้ที่เล็งเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรากำลังทำ และเข้าใจในเป้าหมายเดียวกันนั่นคือความต้องการเห็นโลกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือเป็นโลก “ยุคศิวิไลซ์” หากท่านประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมกรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อการสนับสนุนโครงการต่อไป  


 
2. การสนับสนุนด้านทุนทรัพย์
การบริจาคเข้าโครงการย่อยต่าง ๆ ของบริษัท โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน
1. บริจาคบัญชีส่วนกลาง เพื่อสนับสนุน สร้างชุมชนอารียา เมตายา อารยธรรมแห่งความรักความเมตตา
2. บริจาคเพื่อการศึกษา (โครงการโรงเรียนอนันดารายา)

*หมายเหตุ : สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้


 

ร่วมสนับสนุนโครงการได้ที่

สนับสนุนโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สนับสนุนการสร้างชุมชนอารียา เมตายา และสนับสนุนกิจกรรม อารยธรรมแห่งความรักความเมตตา

1. บัญชีกลาง
เพื่อสนับสนุนการสร้างชุมชนอารียา เมตายา และสนับสนุนกิจกรรม อารยธรรมแห่งความรักความเมตตา

ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 052-3-67002-6
ชื่อบัญชี บจก.อารียา เมตายา
(วิสาหกิจเพื่อสังคม)

2. เพื่อการศึกษา
(โรงเรียนอนันดารายา)

ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 090-2-64036-3
ชื่อบัญชี บจก.อารียา เมตายา
(วิสาหกิจเพื่อสังคม)

.

3. เพื่อค่าสินค้าและบริการ
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 070-1-80243-8
ชื่อบัญชี บจก.อารียา เมตายา
(วิสาหกิจเพื่อสังคม)