แพล็ตฟอร์ม META Bio

“ที่มาของปัญหา”
“PAIN & PROBLEM”


เกษตรกรรมเคมี Agricultural Chemistry


สังคมผู้ป่วย Society of Disease

เกษตรกรรมมืดบอด Directionless Agriculture

ผลผลิตล้นตลาด Unbalanced Output

เกษตรกรโดนเอาเปรียบ Powerless Negotiation


การค้าผูกขาด Capital Monopolize

“แนวคิดการแก้ปัญหา”
“SOLUTION”

แพล็ตฟอร์มเพื่อสหภาพเกษตรกร Federation of agriculturist platform

“แพล็ตฟอร์มเพื่อสหภาพเกษตรกร”
“Federation of agriculturist platform”


“เมต้าไบโอ คืออะไร”
“What is META BIO?”

เครื่องมือช่วยบริหารจัดการการเกษตรยุคใหม่ Smart Farming

1. คือเครื่องมือช่วยบริหารจัดการการเกษตรยุคใหม่ Smart Farming

ระบบฐานข้อมูลการจัดการและคาดการปริมาณผลผลิตล่วงหน้า

2. คือระบบฐานข้อมูลการจัดการและคาดการปริมาณผลผลิตล่วงหน้า

Meta Bio เมตาไบโอ คือ ระบบที่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมให้กับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

3. คือระบบที่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมให้กับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

สถาบันรับรองผลผลิตทั้งมิติด้านคุณภาพและด้านสังคม

4. คือสถาบันรับรองผลผลิตทั้งมิติด้านคุณภาพและด้านสังคม

องค์กรที่จะช่วยให้เกิดระบบนิเวศน์เศรษฐกิจใหม่

5. คือองค์กรที่จะช่วยให้เกิดระบบนิเวศน์เศรษฐกิจใหม่

ตรารับรองมาตราฐานคุณภาพผลผลิตและคุณค่าทางสังคม

6. คือตรารับรองมาตราฐานคุณภาพผลผลิตและคุณค่าทางสังคม


CARE SHARE FAIR Solution for civilized society
Copyright 2019 by Areeya Metaya (Social Enterprise) Co.,Ltd. All right reserved