รายงานข่าวสาร

รายงานการประชุม บจก. อารียาเมตายา (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

ครั้งที่ 6/2563 (ไม่เป็นทางการ)

ณ ไร่คุณเพียว พัทยา จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2563


 

กรรมการ ผู้ถือหุ้น และสมาชิก ที่มาเข้าร่วมประชุม

ทีมบริหาร

1.คุณดอย  2.คุณปาล์ม  3.ดร.พงษ์ศักดิ์(พี่หมอ)  4.คุณเพียว  5.คุณแพร

แขกกิตติมศักดิ์

1.คุณศักดิ์  2.ดร.พงษศักดิ์ (นักพูด)  3.คุณสมชาย  4.ทีมสถาปนิก 5.คุณกัม

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.คุณมณ  2.คุณโย  3.คุณวดี  4.คุณมิว  5.คุณปุ๋ย  6.คุณแอล

บันทึกการประชุม โดย พัดชา

 

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. ประธาน คุณดอย คุณปาล์ม คุณหมอ คุณเพียว กล่าวเปิดการประชุม

วาระที่ 1

14 มีนาคม 2563

ณ ร้านครัวบึง พัทยา

12.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร พูดคุยและแนะนำตัวกันแบบไม่เป็นทางการ

14.00 น. ทีมบริหาร กล่าวถึงวัตถุประสงค์การประชุม โดยกล่าวถึงที่มาที่ไป จุดประสงค์ ของโครงการทั้งหมดของบริษัทฯ โดยเฉพาะโครงการเพียวแลนด์ สะเมิง อุดร และ META BIO พัทยา การเชื่อมโยงโครงการต่างๆเช่นเพียวแลนด์สะเมิงที่จะผลักดันให้เกิดเร็วที่สุดเพื่อให้ผู้อื่นได้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นเดียวกันกับโครงงการ META BIO พัทยา โดยมีที่มาที่ไปจากหนังสือ ความสำคัญ หัวใจหลัก ของหนังสือที่มีความเกี่ยวข้องกัน

โครงการเพียวแลนด์ สะเมิง โดยคุณเพียว ต้องการเริ่มเฟสแรก 10 หลัง โดยจะมีการทดลองให้คนพื้นถิ่นได้เข้ามาดำเนินชีวิตจริง เพื่อให้เห็นว่าการดำเนินชีวิตในแบบอารียานั้นเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวและเกิดขึ้นได้

โครงการเพียวแลนด์อุดรฯ โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ นั้นได้เน้นความสำคัญต่อการทำเกษตรไบโอโดยให้ชุมชนลงมือทำโดยทาง บริษัทฯเป็นผู้ผลักดันและสนับสนุนชุมชนในทุกๆด้าน

15.00 น. ดร.พงษศักดิ์ (นักพูด) คุณดอย คุณปาล์ม พูดคุยถึงหัวใจสำคัญของการเข้าถึงตัวตนอันสูงสุดภายในแบบกระชับเข้าใจง่าย เรื่องของ ภัยพิบัติ โรคภัยไข้เจ็บ ต่างๆ โดยมีหลักคิดจากหนังสือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินเรื่องราว

คุณศักดิ์ กล่าวถึงบริบทหน้าที่การงานที่ผ่านมา ความคิดเห็นเรื่องเกษตร โครงการต่างๆที่ต่างประเทศที่คล้ายคลึงกับโครงการของบริษัทฯ และท้ายที่สุดคือความเชื่อมโยงที่จะเข้ามาช่วยในหลายๆโครงการของบริษัทฯ

15.30 น. คุณโย และ คุณมณ อธิบายเรื่องเกษตรไบโอและความสำคัญของจุลินทรีย์ ให้ทุกคนได้เข้าถึงและเข้าใจในแบบรวบรัดโดยมีตัวอย่างการทดลองมาสาธิตให้ดู พร้อมกับเรื่องราวของเกษตรกรที่ผันตัวจากการใช้เคมีเต็มรูปแบบมาก่อนและเปลี่ยนมาเป็นเกษตรไบโอ ว่ามีความแตกต่างและดีกว่าเช่นไร

16.00 น. กลับไร่คุณเพียว โดยมีการพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำเกษตรไบโอโดยมีคุณสมชายเข้าร่วมการพูดคุย

21.00 น. รับชมหนังของ ดร.พงษศักดิ์ (นักพูด)

15 มีนาคม 2563

08.00 น. พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องประสบการณ์การเข้าถึงภายในของแต่ละคน

11.30 น. สรุปใจความสำคัญหลักถึง

  1. หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลที่เป็นพนักงานประจำหลัก คือพัดชา คุณดอย และคุณมิว
  • คุณมิวหน้าที่ ประสานงาน ย่อยข้อมูล สรุปใจความสำคัญ อัพเดทความคืบหน้าโครงการต่างๆ ให้สมาชิกและผู้บริหารได้รับทราบ
  • พัดชาการตลาดขยายงานการขายหนังสือ ทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ วางแผนและดูแลเรื่องทั่วไปในบริษัทฯ
  1. สรุปเรื่องค่าตอบแทนของพนักงาน
  2. ทางฝ่ายบริหารได้แจ้งกับสมาชิกว่า คุณศักดิ์จะเข้ามาเป็นหนึ่งในกรรมการของบริษัท จำนวน 10% ของทุนจดทะเบียน
  3. ตั้งเป้าหมาย วางตัวบุคคล งานการตลาดไม่ว่าจะเป็น หนังสือ โครงการฯ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 

12.30 น. กลับกทม.

วาระที่ 2

ณ TVA COMMUNITY (สวนเสียงไผ่)

  1. คุณศักดิ์ ดร.พงษ์ศักดิ์  3. คุณปาล์ม  4.คุณกัม  5.คุณโย  6.คุณปุ๋ย  7.คุณมิว

บันทึกการประชุม โดย พัดชา

14.00 น. เยี่ยมชม โครงการ TVA COMMUNITY (สวนเสียงไผ่) ของคุณศักดิ์ และพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเกษตรไบโอของบริษัทฯ และโครงการต้นแบบจาก ต่างประเทศ อาทิเช่น โครงการ NATURE KONKRET และ GEN ECO Village

  • VDO CALL MR.BEJOHN ผู้ก่อตั้ง ริเริ่ม แอพฯและโครงการ NATURE KONKRET https://www.natur-konkret.ch/ ในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นโครงการที่มีแนวคิดและความต้องการที่จะเปลี่ยนวงจรอุตสาหกรรมอาหารในประเทศแบบเดิมๆให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพกาย สุขภาพใจ และส่งเสริมกิจกรรมในครอบครัว ชุมชน และ ยกระดับเกษตรกรรมและระบบปศุสัตว์ ในประเทศ
  • VDO CALL ท่านทูตJOHANN เพื่อนคุณศักดิ์ เกี่ยวกับการขอข้อเสนอแนะที่จะทำ ECO Village ในเมืองไทยโดยมี GEN ECO Village ของ ประเทศ เนเธอร์แลนด์เป็นโมเดล

.

คุณกัม ผู้ออกแบบแอพลิเคชั่น META BIO อธิบายถึงโครงข่ายโครงสร้างแอพฯ งบประมาณ และเวลา แบบคร่าวๆของโครงการและแอพฯ META BIO

.

คุณโย ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรไบโอ อธิบายถึงหัวใจสำคัญของเกษตรไบโอ และการปรับพื้นที่เกษตรเดิมๆของ TVA COMMUNITY ให้เป็นพื้นที่เกษตรไบโอเต็มพื้นที่อย่างไร รวมถึงความเชื่อมโยงของโครงการเกษตรไบโอของบริษัทฯถึงการใช้เกษตรไบโอในการเปลี่ยนแปลงสังคมและโลก

.

19.00 น. พูดคุยกันถึงโครงการที่คุณศักดิ์และพี่ชายกำลังดำเนินการอยู่ว่าเชื่อมโยงกับโครงการที่เราจะทำอย่างไร เราสามารถนำโครงการไหนมาต่อยอดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับโครงการของบริษัทฯ ได้บ้าง เช่นโครงการ GEN ECO Village ต่างๆในต่างประเทศ และประเทศไทย ดูตัวอย่างการปรับเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ของต่างประเทศมาใช้กับงานด้านการเกษตรและการใช้ชีวิต โดยเป็นมิตรกับมนุษย์โลกมากที่สุด

.

มีการวางแผนโครงการฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรไบโอ และ พบปะกันฉันท์ อารียา ณ TVA COMMUNITY (สวนเสียงไผ่) โดยการอบรมเกษตรไบโอซึ่งต้องมีการเก็บค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 5,000 บาทแต่จะมีส่วนลด 1,000 บาทหากสมาชิกเข้าร่วมอบรมได้ผ่านการทดสอบว่าอ่านหนังสือ อารียาฯ มาแล้ว

.

ปรึกษางานด้านการเผยแพร่หนังสือและศาสตร์อารียาให้เข้าสู่ใจคนรุ่นใหม่และกลุ่มผู้อ่านหน้าใหม่ๆโดยมีการเสนอแนะให้ นักเรียน นักศึกษา นั้นได้อ่านหนังสือฯ และจัดทำการประกวดแข่งขันทำ ไวรัล เพื่อโปรโมตทางสื่อโซเชียลมีเดีย ทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างคอนเทนท์ เขียนรีวิว อัดวีดีโอคลิปรีวิว ความคิดเห็นว่าหลังจากอ่านหนังสือฯว่ามีสิ่งใดที่เปลี่ยนไปและจะสามารถช่วยเหลือเยียวยาสังคมและแก้ปัญหาในชีวิตได้อย่างไร โดยมีเงินรางวัลหรือรางวัลอื่นๆที่เป็นประโยช์กับผู้ชนะการประกวด