รายงานข่าวสาร

รายงานการประชุม บจก. อารียาเมตายา (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

ครั้งที่ 8/2563 (ประชุม APP WHOLAY)

ณ App Zoom

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563


 

กรรมการ ผู้ถือหุ้น และสมาชิก ที่มาเข้าร่วมประชุม

ทีมบริหาร

1.คุณดอย 2.คุณปาล์ม

แขกกิตติมศักดิ์

1.คุณศักดิ์ 2.คุณเชอรี่

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.พัดชา 2. คุณอาร์ท 3.คุณโย

บันทึกการประชุม โดย คุณมิว

สรุปรายละเอียดและจัดทาวาระการประชุม โดย พัดชา

……………………………………………..

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. ประธาน คุณดอย คุณอาร์ท กล่าวอธิบาย เป้าหมายการสร้างแอพฯและวิธิการดำเนินงานแอพฯที่ผ่านมาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแอพฯครั้งแรกได้ฟังเพื่อเข้าใจถึงเป้าหมายและที่มาที่ไปของแอพฯ

.

  • คุณอาร์ท กล่าวอธิบายความคืบหน้าและลงรายละเอียดขั้นตอน เกี่ยวกับรายละเอียดใน แอพฯที่เพิ่มขึ้นจากเดิมอะไรบ้าง การลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งาน ผู้รับบริการ ว่าข้อแตกต่างกันคืออะไร อธิบายการเปิดปิดความเป็นส่วนตัว เรื่องระบบ ระดับความปลอดภัยของแอพฯ เช่น มีแอพฯ แยก สาหรับให้ ADMIN เข้ามาอนุมัติรายการที่ผู้ใช้ส่งเข้ามายืนยันตัวตนระบบ PINCODE สาหรับป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว

.

  • คุณศักดิ์เสนอแนะเดียการทดลองการใช้งานกับกลุ่มเครื่อข่ายที่รู้จักก่อน เพื่อให้เราได้ศึกษาปัญหาที่จะเกิดขึ้นและแก้ไขก่อนที่แอพจะเปิดตัว

.

  • คุณเชอร์รี่ จะเข้ามาช่วยในส่วนของการหา SPONZER ช่วยโปรโมท แอพฯ และสอบถามกับเพื่อนที่อยู่ในวงการ MOBILE APP ช่วยประเมินค่าใช้จ่าย SERVER ต่อเดือนให้เบื้องต้น

.

  • คุณอาร์ท บอกว่าสามารถ เริ่ม TEST ได้เลย จากกลุ่มเล็กก่อน (กลุ่มอารียา กลุ่มเครื่อข่ายที่รู้จัก) เก็บประวัติ TRANSECTION ของแอพฯเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายSERVER

.

  • คุณดอย กล่าวถึงการประชุมกับกลุ่มเด็กอาชีวะที่ ดร.พงษ์ศักดิ์ (พี่หมอ)ประสานงานจัดการประชุมและแนะนาแอพฯ ให้กับผู้อำนวยการอาชีวะผู้บริหารโรงแรมในภูเก็ต สามารถเป็นกลุ่มนาร่องการใช้แอพฯ ที่มีประสิทธิภาพและเป็นกลุ่มที่เราขอความร่วมมือได้ดีที่สุดในตอนนี้

.

  • คุณดอย คุณเชอร์รี่ กาหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละเฟสให้ชัดเจน แก้ควบคู่กันไปกับการเปิดหมวดรับบริจาค

.

  • คุณเชอร์รี่ ต้องการให้ กำหนด PROCESS SOCIAL SCORE ให้ชัดเจน

.

  • คุณอาร์ท บอกว่าสามารถ ประมาณการณ์เบื้องต้น ได้ประมาณ เดือน เมษายน และ BETA สามารถ LAUNCH ได้ประมาณเดือน พฤษภาคม นี้